GDPR
Vítejte, můžete se přihlásit nebo registrovat.

GDPR

„PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ"
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)
1. Správce osobních údajů
Společnost Partdeck, s.r.o.
se sídlem V chotejně 3, Praha - Hostivař, PSČ: 102 00
identifikační číslo: 02254255
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217466
zastoupená jednatelem Ing. Petrem Maškem
a
Partdeck New, s.r.o.
se sídlem V chotejně 3, Praha - Hostivař, PSČ: 102 00
identifikační číslo: 03732088
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236850
zastoupená jednatelem Ing. Petrem Maškem

(dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
2. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
3. Zdroje osobních údajů
přímo od subjektů údajů :
elektronické objednávky (e-shop, Aukro, eBay aj), e-maily, telefon, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, smlouvy, faktury přijaté.
Veřejně přístupné informace
veřejné rejstříky, webové stránky subjektu atp.
4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů. Tyto jsou: jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa)
popisné údaje (např. bankovní spojení)
další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

5. Použití osobních údajů
Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.
6. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Subjekt může zažádat zpracovatele o smazání svých údajů a provede tak e-mailem na adresu uvedenou v bodu 10 Kontakt.
7. Poskytování informací třetím stranám
Osobní údaje subjektu zpracovatel postupuje třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytně nutné k realizaci požadavku subjektu – typicky postoupení údajů dopravci pro doručení objednávky subjektu. 
8. Zabezpečení osobních údajů
Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením. Osobní údaje jsou zpracovávána a uchovávána na území EU vyjma transakcí, realizovanýcjh mimo EU (mezinároní obchod mimo EU).
9. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Společnosti Partdeck s.r.o. a Partdeck New s.r.o. si vyhrazují právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.
10. Kontakt
Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:
E-mail: petr.masek@partdeck.cz
Telefon: +420 730 671 209
 

Vysvětlení :
O zákaznících, partnerech, zaměstnancích a dodavatelích uchováváme osobní údaje, které nám sami poskytnou, nebo jsou veřejně dostupné.

Newslettery nerozesíláme, data používáme pouze pro účel, ke kterému byla poskytnuta :
zákazníci – realizaci objednávek, vyřizování reklamací, technická podpora, odpovídání dotazů atp.
partneři – smluvní činnost
zaměstnanci – pracovně-právní vztah
dodavatelé – realizaci dodávek zboží

Data uchováváme v databázi zákazníků, účetnictví, na smlouvách a pokud je realizovaná doprava dopravcem, jsou potřebné osobní údaje poskytnuty dopravci.

Pokud někdo, jehož osobní údaje zpracováváme chce, abychom jeho údaje nadále nezpracovávali, napište nám, prosím, požadavek na petr.masek@partdeck.cz a my vaše údaje vymažeme v maximální míře umožněné zákonem

Posední aktualizace 15.1.2020